Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.kirstenderoo.nl en alle diensten die hierop worden aangeboden.

Gegevens KIRSTEN DE ROO organisatie (vervolgens KdR in tekst genoemd)

 

KIRSTEN DE ROO
Wilgenhorst 41
2215 WS Voorhout
KvK-nummer: 52785610
BTW-nummer: 1837.96.615.B.01

kirsten@kirstenderoo.nl

Wij mogen op elk moment de Algemene Voorwaarden veranderen. Wanneer je van www.kirstenderoo.nl gebruikt maakt stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 2. Deelname aan coachingsprogramma’s

2.1 KdR biedt de volgende coachingsprogramma’s:

  • Succesvol groeien met de juiste mensen
  • Succesvol Leren & Ontwikkelen
  • Succesvol Onboarden
  • Jouw werkgeluk

 

2.2 Je kunt als bedrijf en particulier deelnemen aan de programma’s.

2.3 Tijdens coachingsprogramma’s krijg je een werkboek en bijhorende video(s). Daarnaast geeft Kirsten de Roo live sessies om vragen te beantwoorden.

2.4 KdR kan niet garanderen dat het volgen van KdR coachingsprogramma’s  ervoor zorgt dat je succesvolle veranderingen ondergaat daar dit sterk afhankelijk is van het zelf toepassen van de aangereikte coaching. Wel zal Kirsten de Roo zich, samen met het Kirsten de Roo team, inspannen om alle handvatten te bieden om met succes haar programma’s te volgen en af te ronden. KdR adviseert alle deelnemers voldoende tijd te reserveren om de theorie te bestuderen en de opdrachten te maken om optimaal resultaat te bereiken.

Artikel 3. Betaling coachingsprogramma’s.

3. Betaling

3.1 Betaling is altijd in één keer vooraf waarbij je kan betalen via de factuur die ontvangt na de aanmelding om het programma te volgen of voor het loopbaanprogramma via Ideal op de website van KdR.

3.2 KdR heeft een ‘30 dagen niet goed geld terug garantie’ daar KdR het zeer belangrijk vindt dat de deelnemers tevreden zijn over de coaching. Tot 30 dagen na de start van het programma kun je jouw deelname kosteloos annuleren d.m.v. een mail te sturen naar kirsten@kirstenderoo.nl met de duidelijk aantoonbare reden waarom gebruik te willen maken van deze garantieregel. Je dient het ontvangen coachingsmateriaal in te leveren en ook vervallen eventuele licenties op het door mij geleverde programma en tools.

3.3 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het KdR coachingsprogramma te annuleren en ben je verplicht om het volledige deelnemersgeld te betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 Alle teksten en tools (zoals stappenplannen, video’s en werkboeken) van het coachingsprogramma van KdR zijn intellectueel eigendomsrechten van Kirsten de Roo. Het is niet toegestaan om opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is ten strikte verboden.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle teksten en materialen bij KdR.

4.3 Bij overtreding van dit artikel ben je KdR een direct opeisbare boete van vijfduizend euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede duizend euro voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd KdR’s recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al KdR’s overige rechten.

Artikel 5. Materialen en licenties

Het is het streven van KdR om de materialen ten behoeve van de coachingsprogramma’s levenslang te laten inzien, met uitzondering van het programma ‘Jouw werkgeluk’, maar KdR kan dit niet garanderen. Als er een verhuizing van de materialen plaats moet vinden door bijv. verandering van url informeert KdR klanten altijd drie maanden van tevoren per mail. Dit bericht wordt gestuurd naar het mailadres waarmee de deelnemer zich heeft ingeschreven. Als er een wijziging van mailadres is en dit is niet aan kirsten@kirstenderoo.nlgemaild, dan is het niet doorgeven van een nieuw mailadres voor het risico van de deelnemer.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 KdR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.2 KdR is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot, gevolgschade of schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart KdR voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

6.3 KdR is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst met de deelnemer van het coachingsprogramma, door derde werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

Artikel 7. Klachten

7.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de koop van de deelnemer van het coachingsprogramma van KdR zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van KdR, behoudends voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KdR het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

7.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 8. Annulering events

8.1 Tot en met 6 weken voor datum van het (online) event kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij berekenen het volledige bedrag. Natuurlijk kan een collega u zonder bijkomende kosten vervangen of kiezen voor een tegoedbon voor het betaalde bedrag. Dit dient wel van tevoren schriftelijk te zijn meegedeeld.

8.2 Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor het event te wijzigen of het event niet door te laten gaan om redenen die met overmacht te maken hebben. In dit geval kunt u doorschuiven naar een volgend event of het reeds betaalde deelnamegeld wordt geretourneerd. Bij ziekte van een van de sprekers wordt er voor een vervangende spreker gezorgd. Indien dit niet mogelijk is wordt het event uitgesteld en verzet naar een nieuwe datum. Indien u die datum verhinderd bent, wordt het reeds betaalde deelnamegeld geretourneerd.

Oktober 2022